Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
home page uniques

 

 
 
 
 
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2556 เป็นต้นไป...
ดาวน์โหลดข้อสอบคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาภาคสมทบ ภาคเรียนที่ 2/2556 คลิ๊ก!!!
นักศึกษาภาคปกติที่ไม่ผ่านกิจกรรมสามารถดูรายชื่อและขอแก้กิจกรรมได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา ที่ห้องธุรการ 2 ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 8 มกราคม 2557 เป็นต้นไป...
นักศึกษาภาคปกติที่ไม่ผ่านกิจกรรม สามารถดูตารางการแก้กิจกรรมได้ที่ หน้าห้องธุรการ 2 ได้ตั้งแต่วัน พุธ ที่ 8 มกราคม 2557 และให้นักศึกษาติดต่อขอแก้กิจกรรมภายในภาคเรียนนี้ด้วย...
กำหนดการสอบกลางภาคสำหรับนักศึกษาภาคปกติ วันที่ 23-27 ธันวาคม 2556...
กำหนดการสอบกลางภาคสำหรับนักศึกษาภาคสมทบ วันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2557...
สำหรับนักศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 เร่งรัด 2 ที่ยังไม่มีบัตรนักศึกษาให้ติดต่อขอทำบัตรนักศึกษาที่ฝ่ายสารสนเทศ(IT) ที่ห้องธุรการ 2...
 

แห่เทียนพรรษา ณ วัดมรรคสำราญ บ้านดอนญ่านาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น วันที่ 12 กรกฎาคม 2556

กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะ ณ ห้องประชุมฟ้าม่วงวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2556

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด วันที่ 9 สิงหาคม 2556

กิจกรรมไหว้ครูสู่ขวัญ ณ อาคาร เค-เทค คอมเพลกซ์ ชั้น 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น วันที่ 27 มิถุนายน 2556

กิจกรรม บริจาคโลหิต จัดขึ้นบริเวณโรงอาหาร ชั้น 1 อาคารเค-เทค คอมเพลกซ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น วันที่ 20 มิถุนายน 2556
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น (เค-เทค)

เลขที่ 118/1 ถ.ราษฏร์คนึง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 043-331224 โทรสาร 043-331224-105